STTTên nhân vậtLevleGold
1 iTianKing3 108 328975294
2 CuongSro 78 328952315
3 iTianKing1 108 308583771
4 iTianKing4 108 276265322
5 iTianKing5 107 275188062
6 iTianKing6 107 271412617
7 iTianKing7 107 249299878
8 iTianKing2 107 238522494
9 Qc_Khoa 1 229287976
10 Joanna 105 205868194
11 iTianKing8 106 189316412
12 Hector 105 180605617
13 UEH_2 103 179541853
14 UEH_8 103 153941681
15 UEH_6 103 137784144
16 Shopee 102 130868810
17 UEH_5 103 99311664
18 UEH_1 104 96653660
19 BeNhaQue____ 22 96308778
20 QuynhXinh 95 96018664